Brasserie - Bierrestaurant - Bierherberg
+32 53 680 888

Privacyverklaring

De Heeren van Liedekercke vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk.

Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Deze website is eigendom van BVBA De Heeren van Liedekercke.

Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Kasteelstraat 33, 9470 Denderleeuw

Telefoon: +32 (0)53680888

E-mail: info@heerenvanliedekercke.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0442 542 407

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Heeren van Liedekercke of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Heeren van Liedekercke levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal De Heeren van Liedekerckede grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
De Heeren van Liedekercke kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Heeren van Liedekercke geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
De Heeren van Liedekercke kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
De Heeren van Liedekercke verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

 

Wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens ? 

De Heeren van Liedekercke garandeert dat uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld. Door een persoonlijke account te openen geeft u ons de toelating om bepaalde gegevens bij te houden. Deze gegevens worden bewaard en beheerd door De Heeren van Liedekercke. De Heeren van Liedekercke waarborgt u dat de gegevens die u verstrekt volledig in overeenstemming met de GDPR richtlijnen op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen worden verwerkt. Overeenkomstig deze regelgeving beschikt u over het recht de gegevens die op u betrekking hebben, in te kijken of te wijzigen. Het volstaat ons een e-mail te sturen.

De gegevens die wij u vragen wanneer u inschrijft op onze nieuwsbrief of bij ons een bestelling plaatst, hebben wij nodig om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Deze gegevens laten ons toe uw bestellingen snel en correct te verwerken. De gegevens zullen tevens gebruikt worden om u een geïndividualiseerde winkelervaring te bieden en beter op uw wensen en voorkeuren in te spelen.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe kan hij zich richten tot WijnAvontuur. Uw persoonlijke gegevens worden enkel ter beschikking gesteld van andere ondernemingen waar De Heeren van Liedekercke mee contracteert teneinde de dienstverlening aan onze klanten operationeel te kunnen verzorgen (de koerierdienst die eventueel uw bestelling komt leveren heeft bijvoorbeeld uw adres nodig). Uw persoonlijke gegevens worden niet meegedeeld aan, gedeeld met, verkocht of afgestaan aan derden die niet betrokken zijn bij deze dienstverlening.

De Heeren van Liedekercke kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar De Heeren van Liedekercke website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Via deze “Privacyverklaring GDPR-Wetgeving” informeren wij u over het gebruik van deze gegevens.

Gegevens worden gebruikt voor activiteiten inzake nieuwsbrieven en klantenbeheer(incl. leveringen).

Uw gegevens worden bewaard op de beveiligde servers van onze website-beheerder en mailing-bedrijf.

U kan ten alle tijden contact opnemen met De Heeren van Liedekercke, en dit door uzelf aan te bieden in persoon, telefonisch, per brief of per mail indien u inzage, wijziging of verwijdering wenst in het gebruik van uw gegevens. U kan zich te allen tijde zelf uitschrijven op onze nieuwsbrief.

Uw gegevens tov Derden :

Uw datagegevens worden enkel gebruikt voor het kwaliteitsvol leveren van de bestelde goederen die in sommige gevallen door derde partij wordt uitgevoerd.  Deze derde partij is op zijn beurt gebonden aan de privacy-richtlijnen.

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).